Disse vilkårene anvender følgende definisjoner: Angrerett: perioden innen hvilken en forbruker kan benytte seg av sin angrerett; Forbruker: en fysisk person som ikke utøver yrkesvirksomhet eller forretningsvirksomhet og inngår en fjernavtale med en næringsdrivende; Dag: kalenderdag; Langvarig avtale: fjernavtale som gjelder flere produkter og/eller tjenester, hvor leverings- og/eller kjøpsforpliktelsen fordeles over tid; Varig medium: ethvert medium hvorved en forbruker eller næringsdrivende kan lagre personlige adresserte opplysninger på en måte som gjør at de lagrede opplysningene kan hentes og reproduseres uendret senere. Angrerett: forbrukerens mulighet til å angre en fjernavtale innen angrefristen; Næringsdrivende: en fysisk eller juridisk person som tilbyr produkter og/eller tjenester til forbrukere på fjernbasis; Fjernavtale: avtale hvor en næringsdrivendes produkter og/eller tjenester selges på fjernbasis gjennom et system som organiseres av næringsdrivende, inkludert avtalens inngåelse og oppfyllelse, utelukkende ved bruk av en eller flere fjernkommunikasjonsteknikker; Fjernkommunikasjonsteknikk: et middel som kan brukes for å inngå avtaler uten at forbrukeren og næringsdrivende er samlet i samme rom samtidig; Generelle vilkår: næringsdrivendes gjeldende generelle vilkår.

Artikkel 2 - Næringsdrivendes identitet

support@veskeni.com

Organisasjonsnummer: på forespørsel

Artikkel 3 - Anvendelighet

Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud som gis av næringsdrivende samt for alle fjernavtaler og bestillinger mellom næringsdrivende og forbruker. Før en fjernavtale inngås, skal disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelige for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, skal det før fjernavtalen inngås opplyses at de generelle vilkårene er tilgjengelige hos næringsdrivende og at de vil bli sendt til forbrukeren gratis på forespørsel så snart som mulig. Hvis en fjernavtale inngås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkårene, i avvik fra det ovennevnte, gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk før fjernavtalen inngås på en slik måte at forbrukeren enkelt kan lagre den på et varig medium. Hvis dette ikke er rimelig mulig, skal det før fjernavtalen inngås opplyses hvor de generelle vilkårene kan granskes elektronisk og at de vil bli sendt elektronisk eller på annen måte gratis på forespørsel fra forbrukeren. Hvis, i tillegg til disse generelle vilkårene, spesifikke produkt- eller tjenestespesifikke vilkår gjelder, skal den andre og tredje setningen anvendes analogt, og hvis de generelle vilkårene er uforenlige med hverandre, kan forbrukeren alltid påberope seg den bestemmelsen som er mest gunstig for ham. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene er helt eller delvis ugyldige eller ugyldige når som helst, skal avtalen og disse vilkårene for øvrig forbli i kraft, og den aktuelle bestemmelsen skal umiddelbart erstattes med en felles avtale som best tilsvarer det opprinnelige bestemmelsens formål. Situasjoner som ikke er regulert i disse generelle vilkårene, skal vurderes i henhold til ånden i disse generelle vilkårene. Uklarheter angående tolkningen eller innholdet i en eller flere av bestemmelsene i disse generelle vilkårene, skal tolkes "i lys" av disse generelle vilkårene.

Artikkel 4 - Tilbud

Hvis et tilbud er gyldig i en begrenset periode eller under særlige betingelser, skal dette uttrykkelig angis i tilbudet. Tilbud skal inneholde en fullstendig og korrekt beskrivelse av de tilbudte produktene og/eller tjenestene. Beskrivelsen skal være tilstrekkelig detaljert slik at forbrukeren kan vurdere tilbudet på en korrekt måte. Næringsdrivende garanterer ikke at farger, egenskaper eller andre kjennetegn ved produktene som vises på bilder eller annet visuelt materiale samsvarer nøyaktig med de faktiske produktene. Enhver bilde eller visuelt materiale som brukes av næringsdrivende er av generell karakter og kan ikke føre til erstatning eller oppløsning av avtalen.

Artikkel 5 - Avtalen

Avtalen inngås i det øyeblikk forbrukeren aksepterer tilbudet og de tilknyttede vilkårene. Hvis forbrukeren aksepterer tilbudet elektronisk, skal næringsdrivende umiddelbart bekrefte mottak av den elektroniske aksepten av tilbudet på en elektronisk måte. Så lenge mottaket av denne aksepten ikke er bekreftet, har forbrukeren rett til å kansellere avtalen. Hvis avtalen inngås elektronisk, skal næringsdrivende treffe passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte den elektroniske overføringen av data og sikre et trygt nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, skal næringsdrivende iverksette passende sikkerhetstiltak. Næringsdrivende kan innenfor lovens grenser undersøke om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt alle faktorer og fakta som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernavtalen. Hvis denne undersøkelsen gir næringsdrivende gyldige grunner til å ikke inngå avtalen, har han rett til å avslå en bestilling eller forespørsel, begrunne det eller knytte den til særlige betingelser. Ved en bestilling eller forespørsel innenfor lovens grenser, vil næringsdrivende meddele forbrukeren innen rimelig tid og senest innen 30 dager etter mottak av bestillingen eller forespørselen, skriftlig eller elektronisk, om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt om andre faktorer og fakta som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernavtalen. Hvis næringsdrivende ikke kan undersøke om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, skal han ikke være ansvarlig for å inngå avtalen.

Artikkel 6 - Angrerett

Når man kjøper produkter har forbrukeren rett til å angre en avtale uten å oppgi grunn innen 14 dager. Denne angrefristen starter dagen etter at forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av forbrukeren på forhånd, som ikke er transportøren, har mottatt produktet, eller: hvis forbrukeren har bestilt flere produkter i samme bestilling: dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt det siste produktet. Når det gjelder avtaler om regelmessig levering av produkter over en viss periode: dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt det første produktet. Hvis du har rett til å angre en fjernavtale, meddeler forbrukeren dette til næringsdrivende innen angrefristen ved å bruke det standard skjemaet som er tilgjengelig fra næringsdrivende for dette formålet, eller på en annen utvetydig måte. Forbrukeren returnerer produktet eller overleverer det til (en autorisert representant av) næringsdrivende så snart som mulig, men innen 14 dager fra og med dagen etter at han har meddelt at han angrer avtalen. Denne perioden er tilstrekkelig hvis produktet returneres før denne perioden har gått ut. Forbrukeren må bevise at de leverte produktene ble returnert i tide, for eksempel gjennom et fraktdokument. Hvis produktet leveres etter at angrefristen har gått ut eller forbrukeren på noen måte ikke oppfyller forpliktelsen til å bevise at produktet er returnert i tide, vil kjøpet være bindende. Forbrukeren betaler returkostnadene for produktet. Hvis næringsdrivende ikke har meddelt at forbrukeren må bære disse kostnadene eller hvis næringsdrivende uttrykkelig bærer kostnadene selv, trenger ikke forbrukeren å bære returkostnadene for produktet. Hvis forbrukeren angrer avtalen etter først å ha bedt om å påbegynne tjenesten, betaler forbrukeren næringsdrivende et beløp som tilsvarer andelen av avtalen som er oppfylt på tidspunktet for tilbakekallingen, sammenlignet med hele avtalen. Forbrukeren betaler ikke for å utøve angreretten, utover de kostnadene som er angitt i den opprinnelige bestillingen eller i produktbeskrivelsen. Hvis forbrukeren utøver sin angrerett, refunderes alle betalinger fra forbrukeren umiddelbart, men innen 14 dager etter dagen da forbrukeren meddelte at han angret avtalen. Hvis forbrukeren velger en dyrere leveringsmetode enn den billigste standardleveringsmetoden, trenger næringsdrivende ikke å refundere de ekstra kostnadene for den dyrere metoden. Med unntak av de tilfellene som er nevnt i avsnitt 4 i denne artikkelen, refunderer næringsdrivende med samme betalingsmetode som forbrukeren brukte ved gjennomføringen av den første transaksjonen, med mindre forbrukeren samtykker til en annen betalingsmetode. Refusjon er gratis for forbrukeren. Hvis forbrukeren har valgt å betale med en annen betalingsmetode enn den selskapet bruker, skal ikke forbrukeren belastes for refusjonen. Hvis forbrukeren uttrykkelig har valgt en annen leveringsmetode enn den billigste standardleveringsmetoden, trenger næringsdrivende ikke å refundere de ekstra kostnadene for den dyrere leveringsmetoden. Hvis forbrukeren uttrykkelig har valgt en annen leveringsmetode enn den billigste standardleveringsmetoden, trenger næringsdrivende ikke å refundere de ekstra kostnadene for den dyrere leveringsmetoden.

Artikkel 7 - Forbrukerens forpliktelser under angreretten

Under angreretten skal forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Forbrukeren vil kun håndtere produktet i den grad det er nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjoner. Utgangspunktet er at forbrukeren kun får håndtere og inspisere produktet på samme måte som han ville gjort i en butikk. Forbrukeren vil være ansvarlig for eventuell verdiforringelse av produktet som følge av håndtering utover det som er nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon. Produktet skal håndteres med forsiktighet og returneres til næringsdrivende med alt tilbehør som fulgte med produktet, om mulig i henhold til skriftlige instruksjoner fra næringsdrivende. Produktet skal returneres i originalemballasjen så langt det er mulig. Produktet skal returneres i god stand. Produktet returneres i henhold til rimelige og tydelige instruksjoner gitt av næringsdrivende.

Artikkel 8 - Utøvelse av forbrukerens angrerett og kostnader

Hvis forbrukeren utøver sin angrerett, skal forbrukeren informere næringsdrivende om dette innen angrefristen ved å bruke standardformularen som er tilgjengelig fra næringsdrivende for dette formålet, eller på en annen utvetydig måte. Forbrukeren returnerer produktet eller overleverer det til (en autorisert representant av) næringsdrivende så snart som mulig, men innen 14 dager fra og med dagen etter at han har meddelt at han angrer avtalen. Forbrukeren returnerer produktet med alt tilbehør som fulgte med produktet, om mulig i henhold til skriftlige instruksjoner fra næringsdrivende. Produktet returneres i originalemballasjen, i henhold til rimelige og tydelige instruksjoner gitt av næringsdrivende. Risikoen og bevisbyrden for riktigheten og tidspunktet for utøvelsen av angreretten påhviler forbrukeren. Forbrukeren bærer kostnadene for å returnere produktet. Hvis næringsdrivende ikke har informert om at forbrukeren må bære disse kostnadene eller hvis næringsdrivende uttrykkelig bærer kostnadene selv, trenger ikke forbrukeren å bære returkostnadene for produktet.

Artikkel 9 - Pris

I løpet av gyldighetsperioden for det tilbudte prisen vil prisene på de tilbudte produktene og/eller tjenestene ikke økes, med unntak av prisendringer som skyldes endringer i merverdiavgiftssatsen. I motsetning til det foregående kan næringsdrivende tilby produkter eller tjenester hvis priser er avhengige av svingninger i finansmarkedene, som næringsdrivende ikke kan påvirke, til varierende priser. Dette forholdet til svingninger og at de nevnte prisene er retningsgivende, er angitt i tilbudet. Prisøkninger innen tre måneder fra avtalens inngåelse er kun tillatt hvis de skyldes lovbestemmelser eller forskrifter. Prisøkninger etter tre måneder fra avtalens inngåelse er kun tillatt hvis næringsdrivende har fastsatt dem og: 1. de skyldes lovbestemmelser eller forskrifter; eller 2. forbrukeren har rett til å si opp avtalen fra den dagen prisøkningen trer i kraft. I henhold til merverdiavgiftsloven av 1968 er leveringsstedet det landet der transporten begynner. I dette tilfellet skjer leveransen utenfor EU. Deretter vil post- eller budleverandøren belaste kunden for importmerverdiavgift eller tollklarering. Følgelig belaster ikke næringsdrivende merverdiavgift. Alle priser kan inneholde trykkfeil. Ansvar for trykkfeil aksepteres ikke. Ved trykkfeil er næringsdrivende ikke forpliktet til å levere produktet til feil pris.

Artikkel 10 - Overensstemmelse og garanti

Næringsdrivende garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, de spesifiserte spesifikasjonene i tilbudet, rimelige krav til holdbarhet og/eller anvendbarhet, samt lovbestemmelser og/eller myndighetsforskrifter som gjelder ved avtalens inngåelse. Hvis det er avtalt, garanterer næringsdrivende også at produktet er egnet for annet enn normal bruk. Næringsdrivendes, produsentens eller importørens garanti påvirker ikke de lovlige rettigheter og krav som forbrukeren kan ha overfor næringsdrivende i henhold til avtalen. Feilaktige eller feilaktig leverte produkter må meldes skriftlig til næringsdrivende innen 14 dager fra levering. Produktene må returneres i originalemballasjen og i ny tilstand. Næringsdrivendes garantiperiode tilsvarer produsentens garantiperiode. Næringsdrivende er imidlertid aldri ansvarlig for produktenes endelige egnethet for hver enkelt anvendelse av forbrukeren eller for råd om bruk eller anvendelse av produktene. Garantien gjelder ikke hvis: Forbrukeren selv har reparert og/eller endret de leverte produktene eller latt en tredjepart reparere og/eller endre dem; De leverte produktene har vært utsatt for unormale forhold eller har blitt håndtert uforsiktig eller har blitt håndtert i strid med instruksjonene gitt av næringsdrivende og/eller som finnes i emballasjen; Mangel skyldes helt eller delvis forskrifter som myndighetene har gitt eller vil gi med hensyn til typen eller kvaliteten på de brukte materialene.

Artikkel 11 - Levering og utførelse

Selskapet skal handle med størst mulig omhu ved mottak og utførelse av produktbestillinger. Med mindre annet er angitt i punkt 4 i disse generelle vilkårene, skal selskapet utføre aksepterte bestillinger med passende hurtighet, men senest innen 30 dager, med mindre kunden har avtalt en lengre leveringstid. Hvis leveransen forsinkes eller hvis bestillingen ikke kan utføres, eller kun delvis kan utføres, skal kunden informeres om dette senest 30 dager etter bestillingsinngåelsen. Kunden har da rett til å heve avtalen uten kostnad og har rett til eventuell erstatning. Hvis avtalen heves i henhold til forrige avsnitt, skal selskapet tilbakebetale det beløpet kunden har betalt så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter avtalens oppsigelse. Hvis levering av det bestilte produktet viser seg å være umulig, skal selskapet forsøke å levere et erstatningsprodukt. Det skal tydelig og forståelig meddeles ved leveringen at et erstatningsprodukt leveres. For erstatningsvarer kan angreretten ikke utelukkes. Selskapet er ansvarlig for eventuelle kostnader for returfrakt. Risikoen for skade på eller tap av produktene påhviler selskapet frem til produktene er overlevert til kunden eller til en forhåndsbestemt og kjent representant for selskapet, med mindre annet uttrykkelig er avtalt.

Artikkel 12 - Avtalets varighet, oppsigelse og forlengelse

Oppsigelse av avtale
Kunden kan når som helst si opp en løpende avtale som er inngått for regelmessig levering av varer (inkludert elektrisitet) eller tjenester med avtalt oppsigelsestid og med maksimalt en måneds oppsigelsestid. Kunden kan si opp en tidsbegrenset avtale som er inngått for regelmessig levering av varer (inkludert elektrisitet) eller tjenester ved avtalens utløp i henhold til avtalte oppsigelsesvilkår og med maksimalt en måneds oppsigelsestid. Kunden kan si opp avtalene nevnt i forrige avsnitt:
- når som helst og uten å være begrenset til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
- si opp avtalene på samme måte som kunden inngikk dem;
- si opp avtalene alltid med samme oppsigelsestid som næringsdrivende har fastsatt for seg selv.

Forlengelse
En tidsbegrenset avtale som er inngått for regelmessig levering av varer (inkludert elektrisitet) eller tjenester, kan ikke forlenges eller fornyes stilltiende. Uten hinder av hva som er angitt i forrige avsnitt, kan en tidsbegrenset avtale som er inngått for regelmessig levering av dags- eller ukesaviser og tidsskrifter, forlenges stilltiende i maksimalt tre måneder hvis kunden kan si opp denne forlengede avtalen ved utløpet med maksimalt en måneds oppsigelsestid. En tidsbegrenset avtale som er inngått for regelmessig levering av dags- eller ukesaviser og tidsskrifter, kan forlenges stilltiende bare hvis kunden når som helst kan si opp den med maksimalt en måneds oppsigelsestid og med maksimalt tre måneders oppsigelsestid hvis avtalen gjelder regelmessig, men mindre enn en gang i måneden, levering. En tidsbegrenset avtale som gjelder et introduksjonsabonnement på dags- eller ukesaviser og tidsskrifter (prøveabonnement eller introduksjonsabonnement), forlenges ikke stilltiende, men opphører automatisk når introduksjonsperioden er over.

Avtalets varighet
Hvis avtalen varer lenger enn ett år, kan kunden når som helst si opp avtalen etter ett år med maksimalt en måneds oppsigelsestid, med mindre oppsigelse før den avtalte varighetens slutt er umulig av hensyn til rimelighet og rettferdighet.

Artikkel 13 - Betaling

Med mindre annet er avtalt, må kundens gjeld betales innen 7 arbeidsdager fra starten av betenkningstiden i henhold til punkt 1 i artikkel 6. Hvis det gjelder en avtale om levering av tjenester, starter denne fristen etter at kunden har mottatt bekreftelse på avtalen. Kunden er forpliktet til umiddelbart å informere næringsdrivende om eventuelle feil i betalingsopplysningene som er angitt eller oppgitt. Hvis kunden ikke betaler, har næringsdrivende rett til, med mindre lovbestemte begrensninger foreskriver noe annet, å belaste kunden rimelige kostnader som er forhåndsbestemt.

Artikkel 14 - Klageprosedyre

Klager vedrørende gjennomføringen av avtalen skal sendes til næringsdrivende innen 7 dager etter at kunden har oppdaget manglene, fullstendig og tydelig beskrevet. Næringsdrivende skal svare på klager innen 14 dager fra mottakelsen. Hvis klagen forventes å ta lengre tid å behandle, skal næringsdrivende svare innen 14 dager ved å sende en bekreftelse på mottakelsen av klagen og informere kunden om når de kan forvente et mer detaljert svar. Hvis klagen ikke kan løses ved enighet, oppstår det en tvist som skal løses gjennom tvisteløsningsprosedyre. Klagen medfører ikke at næringsdrivendes forpliktelser opphører, med mindre næringsdrivende skriftlig meddeler noe annet. Hvis næringsdrivende anser at klagen er berettiget, kan næringsdrivende, etter eget skjønn, enten erstatte eller reparere de leverte produktene uten kostnad for kunden.

Artikkel 15 - Tvister

Avtaler mellom den næringsdrivende og kunden, som disse generelle vilkårene gjelder for, skal utelukkende reguleres av nederlandsk lov, selv om kunden er bosatt i utlandet.